ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มค่าในราคาเอื้อมถึง

ประกันรถยนต์ชั้น 2

หลายคนอาจจะไม่สะดวกในการเลือกทำประกันชั้น 1 เพราะติดในเรื่องของค่าเบี้ยประกันภัยที่ราคาค่อนข้างสูง จึงเลือกไปทำประกันภัยรถยนต์ในชั้นอื่น ๆ แทนที่มีค่าเบี้ยประกันลดหลั่นลงมา และความคุ้มครองน้อยลงมาอีกนิดหนึ่งด้วย ซึ่งประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ก็ถือเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการทำประกันภัยรถยนต์แต่อยากได้เบี้ยน้อยกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 Roojai.com ขออาสาพามาดูว่า ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง และคุ้มค่าอย่างไร

ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองในกรณีที่รถยนต์สูญหาย หรือถูกโจรกรรม รวมถึงในกรณีที่รถยนต์เอาประกันภัยไฟไหม้ แต่จะไม่รวมถึงการที่รถยนต์เสียหายจากน้ำท่วมอย่างการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ดังนี้

1. รถยนต์สูญหาย/โจรกรรม

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ในกรณีสูญหายไป อันเกิดจากการกระทำความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิดเช่นว่านั้น โดยจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง

2. รถยนต์ไฟไหม้

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม โดยจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 คุ้มค่าอย่างไร

แม้ความคุ้มครองของประกันชั้น 2 จะลดหลั่นลงมาตามราคาเบี้ยประกันภัย เมื่อเทียบกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แต่ก็นับว่าความคุ้มครองที่จะได้รับจากประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ยังนับว่าคุ้มค่าอยู่ไม่น้อย ดังนี้

1. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อครั้ง

2. ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก

บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย โดยจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง